مقاله ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي

جمعه 20 اسفند 1395
13:21
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي :

مقاله ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در اقتصاد كشاورزی (اقتصاد و كشاورزی) از صفحه 185 تا 202 منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر یارانه بیمه صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات
مقاله محصولات کشاورزی
مقاله یارانه بیمه صادراتی
مقاله ایران
مقاله الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات در سیاست گذاری های تجاری، در این مطالعه تاثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه های صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شد. برای بررسی رابطه درازمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشاورزی با دیگر متغیرها از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. داده های مورد نیاز نیز برای دوره 1362-1384 از منابع گوناگون مركز آمار ایران گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیمه صادراتی در درازمدت و کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی داری بر صادرات محصولات كشاورزی است. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود برای افزایش صادرات محصولات كشاورزی از تسهیلات یارانه ای در برنامه های بیمه صادراتی این محصولات استفاده شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

اسپکتروفتومتري تعيين فرمالديهيد در آب درياي چابهار با استفاده از روش ميکرواستخراج مايعدر مايع پخشي ب

جمعه 20 اسفند 1395
13:21
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

اسپکتروفتومتري تعيين فرمالديهيد در آب درياي چابهار با استفاده از روش ميکرواستخراج مايعدر مايع پخشي بعد از مشتق سازي با استيل استون دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اسپکتروفتومتري تعيين فرمالديهيد در آب درياي چابهار با استفاده از روش ميکرواستخراج مايعدر مايع پخشي بعد از مشتق سازي با استيل استون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اسپکتروفتومتري تعيين فرمالديهيد در آب درياي چابهار با استفاده از روش ميکرواستخراج مايعدر مايع پخشي بعد از مشتق سازي با استيل استون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اسپکتروفتومتري تعيين فرمالديهيد در آب درياي چابهار با استفاده از روش ميکرواستخراج مايعدر مايع پخشي بعد از مشتق سازي با استيل استون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در شيمي و مهندسي شيمي

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی به همراه اسپکتروفتومتری برای استخراج و تعیین فرمالدیهید در آب دریا توسعه داده شد. این روش بر اساس واکنش فرمالدهید با استیل استون در حضور آمونیاک می باشد. افزایش جذب محصول واکنش در 412 نانومتر اندازه گیری شد. در این روش مخلوطی از 200 میکرولیتر کلروفرم (حلال استخراجی) و 500 میکرولیتر اتانول (حلال پخشی) به سرعت به نمونه آبی حاوی فرمالدهید تزریق گردید. پس از استخراج از اسپکتروفتومتری باری آنالیز استفاده شد. تحت شرایط بهینه نمودار کالیبراسیون در حدوده 500-1 میکروگرم بر لیتر با حد تشخیص 0.29 و حد تعیین 0.98 میکروگرم بر لیتر برای فرمالدهید خطی بود. انحراف استاندارد نسبی با 7 تکرار برای استخراج و تعیین 200 میکروگرم بر لیتر از فرمالدهید در نمونه های آبی 2.1 درصد بود. این روش ارائه شده با موفقیت برای تعیین فرمالدهید در آب دریا به کار گرفته شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

بررسي تاثير هوش هيجاني مديران بر ايجاد خلاقيت و کار افريني کارکنان

جمعه 20 اسفند 1395
13:20
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي تاثير هوش هيجاني مديران بر ايجاد خلاقيت و کار افريني کارکنان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير هوش هيجاني مديران بر ايجاد خلاقيت و کار افريني کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير هوش هيجاني مديران بر ايجاد خلاقيت و کار افريني کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير هوش هيجاني مديران بر ايجاد خلاقيت و کار افريني کارکنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با بررسی تأثیر هوش هیجانی مدیران در ایجاد خلاقیت و کارآفرینی کارکنان گمرک خراسان رضوی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 68 نفر مدیر بخش350 نفر کارمند ادارات گمرک استان خراسان رضوی می باشد. با توجه به ویژگیهای جامعه آماری شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم در نظر گرفته شد ، هر اداره گمرک یک طبقه و هر مدیر کارمندان آن واحد یک واحد نمونه هستند. با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه جرسی مورگان تعداد نمونه آماری60 نفر مدیر و 224 کارمند انتخاب شد. در این تحقیق برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از پرسشنامه های هوش هیجانی برادبری و گریوز (2008) و پرسشنامه روحیات کارآفرینی آقایی(1381) و پرسشنامه خلاقیت تورنس و همکاران (1979) ، استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی 0/8732 ، پرسشنامه کارآفرینی 0/8097 و خلاقیت 0/8097 بدست آمد. وضعیت نرمال بودن توزیع متغیر ها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف بررسی شد. اطلاعا ت حاصل با استفاده از آزمون همبستگی معادلات ساختاری تحلیل شد نتیجه اینکه، هوش هیجانی مدیران تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد خلاقیت کارکنان دارد، هوش هیجانی مدیران تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینی کارکنان دارد، خلاقیت کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینی کارکنان دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

مقاله محاسبه ي نيروي جانبي استاتيکي وارد بر ديوارهاي حائل و محل اثر آن در خاكهاي لايه اي

جمعه 20 اسفند 1395
13:19
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله محاسبه ي نيروي جانبي استاتيکي وارد بر ديوارهاي حائل و محل اثر آن در خاكهاي لايه اي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محاسبه ي نيروي جانبي استاتيکي وارد بر ديوارهاي حائل و محل اثر آن در خاكهاي لايه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله محاسبه ي نيروي جانبي استاتيکي وارد بر ديوارهاي حائل و محل اثر آن در خاكهاي لايه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله محاسبه ي نيروي جانبي استاتيکي وارد بر ديوارهاي حائل و محل اثر آن در خاكهاي لايه اي :

مقدمه

محاسبهی فشار جانبی بـر روی دیـوار حائـل از اولـین

مسائل مهندسی ژئوتکنیـک مـیباشـد. از تئـوریهـای

محاسبه ی فشار جـانبی مـیتـوان بـه تئـوری کولمـب

(1776) و رانکین (1857) اشاره نمـود کـه هنـوز هـم

بهصورت وسیع در محاسبه ی فشار جانبی مورد استفاده

قرار میگیرد. این تئوریها به مرور زمان پیشرفت نمود

و روشهای فراوانی برای محاسبهی بهتر فشـار جـانبی براساس تئوریهای رانکـین و کولمـب پیشـنهاد شـده

است.

تئوری کولمب علیرغم توانایی در برآورد نیروی برآیند در خاکریزهـای شـیبدار و نیـز در نظـر گـرفتن

اصطکاك میان دیوار و خاکریز، بر پایه ی تعادل نیروهـا

بنا نهاده شده است و توضیحی در مورد توزیع فشـار و ارتفاع نقطه ی اثر نیروی جانبی وارد بر پشت دیوارهای

حائل ارائه نمیدهد. در نظر گـرفتن فشـار بـهصـورت

خطی در حالت استاتیکی مرسوم میباشد.

کایت و کرسـیل (1948) بذم بـا در نظـر گـرفتن

سـطح شکسـت غیرخطـی روشـی پیشـرفته براسـاس

توسعه ی معادلات مولر براسلو ارائه نمودند. ایـن روش نیروها را در شرایط حالت حدی محاسبه مینمود ولـی

هیچ توضیحی در مورد توزیع فشار در پشت دیوارهای

حائل ارائه نمینمود.

دبروا (1963) بلم با در نظر گرفتن سطح شکست

خطی به ارائه ی معادلاتی بـرای تخمـین توزیـع فشـار

جانبی در پشت دیوار حائل در مدهای مختلف حرکت

پرداخت. در روش مذکور مقاومت برشـی بسـیج شـده

خاك بهصورت تابعی از عمق در نظر گرفته شده است.

اسکولوســکی((1965 بصم بــا اســتفاده از روش

خطوط مشخصه به محاسبه ی روابط میدانهای تنش در

خاك و محاسبه ی فشار جانبی پرداخت. در ایـن روش با استفاده از انتگرال گیری بر روی معـادلات تـنش در

میدان پلاستیک، به محاسبه ی معادلات میـدان تـنش در اطراف ناحیهی بارگذاریشده پرداخته شده است.

محاسبهی نیروی جانبی استاتیکی وارد بر دیوارهای ;

ضرابی کاشانی 1965بخم به حل تحلیلی معادلات کولمب پرداخت و روابطـی تحلیلـی بـرای محاسـبه ی

زاویه ی شکست گوه گسیختگی و نیروی جانبی منتجـه

ارائه نمود.

گریکو (1999) بزم با معرفی روشی تحلیلی نشان

داد که در صورت استفاده از روش کولمـب و رانکـین

در شرایط مشابه، نیروی جانبی برآیند بهصـورت یکتـا حاصل میگردد. او هم چنین روشی برای حـل مسـائل

با پیچیدگیهای بیشتر ارائه نمود. با این وجـود روش

مذکور راه حلـی بـرای محاسـبه ی ارتفـاع نقطـه ی اثـر

نیروی برآیند ارائه نمینمود.

تعــدادی از محققــان بــا اســتفاده از معــادلات

دیفرانسـیل روشهـایی را بـهمنظـور محاسـبهی فشـار جانبی ارائه نمودند. از این میان میتوان بـه روشهـای ارائه شده توسط یانسن (1895) بخم، اسـپگلر و هنـدی
(1984) ب،م و ونگ (2000) بنم اشاره نمود. البته ایـن

روشها دارای فرضیات زیاد بوده و هم چنین اطلاعات حاصل از این روشها خام و نیاز بـه بحـث و بررسـی

بیشتر دارند.

در سالهای اخیر روشهای متعـددی بـر پایـه ی روش قطعات افقی (قحد) ارائـه شـده اسـت. از ایـن

میان میتوان به پژوهش شاهقلی و فاخر (2001) بکم و

پـــژوهش احمـــدآبادی و قنبـــری (2009) بتذم در خاكهای اصطکاکی- چسبنده اشاره نمـود. روشهـای

قطعات افقی موفقیتهایی در زمینه ی محاسبه ی انـدازه

و توزیع فشار جانبی وارد بر دیوارهای حائل داشتهانـد

ولی به دلیل معادلات پیچیده و فرضیات زیاد، کمتر در

موارد کاربردی مورد استفاده قرار گرفتهاند.

بهعلت اهمیت محاسبه ی نیروی برآینـد جـانبی و

هم چنین ارتفاع نقطـهی اثـر نیـروی برآینـد جـانبی بـه

موازات پیشرفت روشهای تحلیلی، مطالعـات تجربـی بـهمنظـور بررسـی صـحت روشهـای تحلیلـی انجـام
پذیرفته است. تعدادی از این مطالعـات صـحت مقـدار نیروی جانبی محاسبه شده از تئوری کولمـب را تأییـد

نشریه مهندسی عمران فردوسی سال بیست و پنجم، شماره دو، 1393

محمود قضاوی- مسع ود مشفق یگانه

نمودهاند ولی در نظر گرفتن توزیـع فشـار بـهصـورت خطی را مورد تردیـد قـرار دادهانـد بذذم، بلذم. بـرای

نمونه ماتسـو (19 78) بذذم بـا اسـتفاده از مـدل دیـوار

حائل در سایت به اندازه گیـری فشـار جـانبی وارد بـر خا كهای ماسهای و چسبنده پرداخت. مطالعات ماتسو

نشان داد که توزیع فشار جانبی وارد بر دیوار حائل غیر

خطی است ولی د ر نظر گرفتن نقطهی اثر نیروی جانبی در لث ارتفاع دیوار از کف در جهت اطمینان م یباشد.
فنگ و ایشی باشی (1986) بلذم نشان دادنـد کـه

در مد حرکتی چر خش حول پاشنه ی دیوار، نقطه ی اثـر نیرو ی جانبی بهفاصله ی حدود 0/27 5 ارتفاع دیـوار، از

پای آن است. آنها هم چنین نشان دادند که ایـن مقـدار تابع مد حرکت دیوار و خصوصی ت خـاك خـاکریز از

جمله دانسیته و مقاومت برشی م باشد.

با مطالعه و بررسی بـیشتـر روشهـای ت حلیلـی موج ود محاسبه ی فشار جانبی وارد بر دیوارهای حائل، عد وجـود یـک روش سـاده و دارای پایـه ی تئـوری مش خص برای محاسبه ی منطبق بر واقع اندازه و ارتفاع

نقطه ی اثر نیروی جانبی مشهود میباشد. بر این سـاس

در مقاله ی حاضر، با استفاده از معـادلات پلاستیس ـیتهی حاکم بر سطوح گسیختگی که بـهنـام معـادلات کـوتر موس ـوم اسـت بـا اسـتفاده از روش تعـادل حـ دی بـه محاسبه ی اندازه و ارتفاع نقطه ی اثر نیـروی جـانبی در حالت محرك پرداخته شده است سپس رونـد معرفـی شده به خاكهای لایهای بسط داده شـده اسـت. روش

معرفی شده در این مقاله به محاسبه ی منطبق بـر واقـع
اندازه و نقطه ی اثر نیـروی برآینـد وارد بـر دیوارهـای
حائل میانجامد و در نتیجه طراحـی صـحیح دیـوار در

برابر لغزش و واژگونی میسر میگردد.

تعیین امتداد زاویهی شکست گوه خاك با افق

روش مرسوم

نیرو ی جانبی برآیند و نیروهای شبه اسـتاتیکی لـرزهای در جهات قائم و افقی میباشد. در روش کولمب با در نظـر گــرفتن هند ســهی مطــابق شــکل (1) وز ن گــوه

سال بیست و پنجم، شماره دو، 1393

137

گسیختگی بهصورت تابعی از (زاویه ی ش کست گوه خاك) در نظر گرفته میشود. در این صورت تعیـین

جزء معلومات مسأله میگردد.

شکل 1 نیروهای وارد بر گوه خاك در حالت استاتیکی

دو مجهو ل نیروی عکس العمل خاك وارد بر گوه و نیروی جانبی برآیند وارد بر دیـوار بـا اسـتفاده از دو معادلهی تعادل افقی و قائم تعیین میگردند. سـپس بـا استفاده از یک روش سعی و خطا و یا صفر قـرار دادن مشــتق نیــرو ب رآینــد نســبت بــه زاویــهی گســیختگی (dP/d = 0)، زاویه ی بحرانی گوه گسیختگ ی تعیـین می شود و با جایگـذاری در معـادلات تعـادل نیروهـا، نیروی جانبی بر آینـد بیشـینه ی وارد بـر دیـوار حاصـل

میگردد.

محاسبهی نی روی عکسالعمل خاك روی سطح

گسیختگ ی

تحلیل سطوح غزش (خطوط مشخصه) در پلاستیسیته در محیط سهبعدی کامل با روشهای تحلیلی ، به ایجاد

معادلاتی پیچیده و تقریباً غیر قابل حل مـیانجامـد. در

حل مسائل، در صورت وقوع شـرایط کـرنش مسـطح، حـل معـادلات بـهصـورت ت حلیـل دو بعـدی ممکـن

میگردد. معادلات حاکم بر نا حیه ی پلاستیک با استفاده

از شـرایط مـرزی و حـل هـ مزمـان معـادلات تعــادل

برگرفته از قانون بقای مومنتم با ارضا معیار گسـیختگی

موهر- کولمب حاصل میگردد. این معادلات اولین بار

نش ریه مهندسی عمران فردوسی

1 38

توسط مهندس آلمانی اف.کوتر ایجاد و بـه همـین نـام

نامگذاری گردید بخذم. با در نظر گرفتن یک سـطح در

محیط پیوسته در ح الت گسیختگ ، فشار برآیند وارد بر

سطح گسیختگی (پلاستیک) با استفاده از این معـادلات

قابل محاسـبه مـی باشـد. فشـار برآینـد وارد بـر سـطح گسیختگی با فرض خاك به صورت همگن، خش ـک و
غیرچسبنده بهصورت رابطهی (1) بیان میگردد خذم:
= ()sin( ) (1) d 2P.tan dP
: زن مخصوص خاکریز. ds ds
: زاویهی اصطکاك داخلی خاکریز.
: زاویهی سطح گسیختگی.
: P فشار روی سطح گسیختگی. :dp جزء فشار رو ی سطح گسیختگی.
: ds جزء طول روی سطح گسیختگی.
: d تغییرات زاوی هی مماس بر سطح گسیختگی .

شکل 2 فشار اعمالی بر سطح گسیختگی خاك در حالت فعال و

غیرفعال

در خاكهای غیرچسبنده و برای سطح گسیختگی
صفحهای = 0 و رابطهی((1 به رابطـهی (2) تبـدیل

میگردد:
= ()sin( ) (2)

با انتگرالگیری معادلهی فوق، میتوان داشت:

محاسبهی نیروی جانبی استاتیکی وارد بر دیوارهای ;
P = sin( ).s +C ( 3)
که در آن s طول قوس ا ز نقطه ی B بر ر وی سطح
گسیختگی و C 1 ثابت انتگرال گیری است (ش کل .(1
معادلهی ( (3 توزیع فشـار عکـسالعمـ ل قسـمت

پایدار خاکریز را بـر روی ضـلع AB گـوه گسـیختگی نشان میدهد و ثابت C در معادلـه ی فـوق از شـرایط

مرزی محاسبه میگردد. به دلی ل عـدم وجـود فشـار در
سطح آزاد p 0) در نقطه(B و با توجه به ص فر بـودن
s = 0 در این حالت مقدار C برابر صفر خواهد شد.

نیروی عکسالعمل خاك روی سـطح گسـیختگی
AB که در رابطه ی (4) با R نش ـان داده شـده اسـت بـا
انتگـرالگیـری از رابطـهی (3) محاسـبه مـیگـردد. بـا استفاده از معاده ی فـوق مقـد ار عکـسالعمـل مطـابق
مقدار روبهرو در خواهد آمد:

اشتراک‌گذاری:


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]

مقاله الفاظ معرب فارسي (درحوزه جامه و پوشش) درمعجم تاج العروس من جواهر القاموس وانعکاس آن درمتون نخ

جمعه 20 اسفند 1395
13:19
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله الفاظ معرب فارسي (درحوزه جامه و پوشش) درمعجم تاج العروس من جواهر القاموس وانعکاس آن درمتون نخستين اسلامي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الفاظ معرب فارسي (درحوزه جامه و پوشش) درمعجم تاج العروس من جواهر القاموس وانعکاس آن درمتون نخستين اسلامي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله الفاظ معرب فارسي (درحوزه جامه و پوشش) درمعجم تاج العروس من جواهر القاموس وانعکاس آن درمتون نخستين اسلامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الفاظ معرب فارسي (درحوزه جامه و پوشش) درمعجم تاج العروس من جواهر القاموس وانعکاس آن درمتون نخستين اسلامي :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تعداد صفحات: 14
چکیده:
تاثیر و تاثر زبان ها مربوط به آنها، همواره امری اجتناب ناپذیر بوده، و در این عرصه تبادل یا تصادم فرهنگ ها نقش بسزایی را ایفا می کنند. عمدتاً فرهنگ های غالب غلبه خود را در ادبیات ومواد مربوط به آن نمایان می سازند، گاهی این نمایه ها در قالب نظم و نثر، مضامین و مفاهیم دخیل را بیان می دارند؛ و معانی ای رااز زبان مبدا در قالب جملاتی منتقل می کنند، و گاهی ورود و خروج خود واژه ها وسطح نفوذ آن ها بیان گر میزان این نوع از مبادلات زبانی است این مقاله تلاش دارد به بررسی ورود واژگان معرب مربوط به جامه ها وپوشش ها در معجم تاج العروس بپردازد و آن را به ترتیب حروف الفبایی با مقایسه سایر فرهنگ لغت های عربی، فارسی و پهلوی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله Waterدرbased glycol drilling fluid as an environmentally friendly alternative to oilدرbased m

جمعه 20 اسفند 1395
13:18
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Waterدرbased glycol drilling fluid as an environmentally friendly alternative to oilدرbased muds دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Waterدرbased glycol drilling fluid as an environmentally friendly alternative to oilدرbased muds کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Waterدرbased glycol drilling fluid as an environmentally friendly alternative to oilدرbased muds،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Waterدرbased glycol drilling fluid as an environmentally friendly alternative to oilدرbased muds :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: 9

چکیده:

Awareness of the importance of environmental issues has become more and more central to the thinking of the oil industry and regulators in the last decades. The oil and gas industry is focusing more and more attention on selecting alternative safe water-based glycol drilling fluid developments as substitute to environmentally hazardous oil-based muds, as regulations become more restrictive for offshore and land operations, particularly in the Iranian oil fields. Results obtained from the laboratory and field use indicate that glycol type and concentration can be modified to suit a particular drilling application to effectively reduce HTHP fluid loss values, improve shale inhibition, increase lubricity, and reduce differential sticking potential. This paper completely compares water-based glycol muds properties, i.e., rheological, shale inhibition, and fluid loss properties along with environmental acceptance, biodegradability, and economic survey with OBMs. According to composition of glycol mud and percentage of glycol, the water-based glycol mud system is environmental friendly and totally non toxic. In addition, glycol and its copolymers provide improved shale stabilization by minimizing dispersion of water-sensitive shale, improve HPHT and API fluid-loss control, and enhance filter-cake quality and lubricity. Base on studies done the water-based glycol muds are highly economical options in comparison with oil-based muds.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 18 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

رابطه بين مديريت سود و سقوط قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به

جمعه 20 اسفند 1395
13:17
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

رابطه بين مديريت سود و سقوط قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اندازه شرکتها دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بين مديريت سود و سقوط قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اندازه شرکتها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين مديريت سود و سقوط قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اندازه شرکتها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بين مديريت سود و سقوط قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اندازه شرکتها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است لیکن مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و آثار آن از موضوعاتی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی به عنوان متغیر مستقل و سقوط قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بوذس اوراق بهادار تهران به مطالعه بر روی 72 شرکت طی یک وره 5 ساله پرداخته است. در این تحقیق ازروش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شده و به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست ا»ده، پرداخته شده است. دراین پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Eviews استفاده می شود. و از معیارهای مدیریت سود واقعی ارائه شده توسط کوهن و زواروین ( 2010 ) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی ازآن است که مدیریت سود، ریسک سقوط قیمت سهام را به صورت معنی داری افزایش می دهد همچنین جریانهای نقد عملیات غیرعادی، هزینه های غیرعادی تولید، هزینه های اختیارب غیرعادی، ریسک سقوط قیمت سهام را به صورت معنی داری افزایش می دهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله ارزيابي ژنتيکي ژرم پلاسم زراعي گندم نان ايران بر اساس جايگاههاي ريز ماهواره لي

جمعه 20 اسفند 1395
13:17
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي ژنتيکي ژرم پلاسم زراعي گندم نان ايران بر اساس جايگاههاي ريز ماهواره لي دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي ژنتيکي ژرم پلاسم زراعي گندم نان ايران بر اساس جايگاههاي ريز ماهواره لي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي ژنتيکي ژرم پلاسم زراعي گندم نان ايران بر اساس جايگاههاي ريز ماهواره لي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي ژنتيکي ژرم پلاسم زراعي گندم نان ايران بر اساس جايگاههاي ريز ماهواره لي :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

حفظ تنوع ژنتیکی و ارتقاء سطح مدیریت منابع ژنتیکی از اهمیت زیادیدر برنام ههای اصلاحی گندم برخوردار است. گندم نان دارای پایه ژنتیکیباریک و تنوع درون گون های پایینی است که بلعت پیچیدگی ژنوم و درصدبالای تکراری بودن آن نتایج ارزیابی ژنتیکی آن گاها متفاوت است. دراین پژوهش 50 رقم گندم نان از ژر مپلاسم زراعی با تیپ رشدی بهاره وبینابین، با 14 جفت نشانگر ریزماهواره مورد ارزیابی ژنتیکی قرار گرفتند.در مجموع 123 آلل چندشکل، در دامنه بین 5 تا 14 آلل با میانگین8/78 برای تمام جایگا هها تولید شد. بیشترین آلل تکثیر شده مربوط بهنشانگر 14( Xgwm 111 آلل( بود. محتوای اطلاعات چندشکل ) )PICبرای نشانگرهای مورد بررسی از 787 / 0 ) Xgwm 642 ( تا 902 / 0 ) 111Xgwm ( با میانگین 845 / 0 متغیر بود. آماره سودمندی نشانگرها نشانداد زنوم گندم به تکثیر جایگا هها پاسخ مناسبی نشان داد. ماتریس تشابهارقام بر اساس ضریب جاکارد محاسبه و از الگوریتم UPGMA جهتتجزیه خوشهای و گرو هبندی ارقام استفاده گردید. بر اساس دندروگرامحاصله، ارقام در 6 گروه اصلی قرار گرفتند که تجزیه به مولف ههای اصلیتا حد زیادی الگوی تنوع ژنتیکی حاصل از تجزیه خوش های را تأیید نمود.تفکیک مولکولی ارقام با دست هبندی شجر های آنها به طور نسبی منطبقبود. نتایج این تحقیق نشان م یهد ژر مپلاسم زراعی گندم نان ایرانهنوز از تنوع کافی برای هیبریداسیون والدین جهت تشکیل جمعی تهابرخوردار است و استفاده از این نشانگرها را برای مدیریت منابع ژنتیکیارقام گندم مناسب م یباشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 16 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

بررسي رابطه بين سبکهاي دلسبتگي باميزان سازگاري زناشويي درزوجين فرهنگي شهرستان خرم آباد

جمعه 20 اسفند 1395
13:16
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي رابطه بين سبکهاي دلسبتگي باميزان سازگاري زناشويي درزوجين فرهنگي شهرستان خرم آباد دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين سبکهاي دلسبتگي باميزان سازگاري زناشويي درزوجين فرهنگي شهرستان خرم آباد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين سبکهاي دلسبتگي باميزان سازگاري زناشويي درزوجين فرهنگي شهرستان خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين سبکهاي دلسبتگي باميزان سازگاري زناشويي درزوجين فرهنگي شهرستان خرم آباد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با سازگاری زناشویی درزوجین فرهنگی شهرستان خرم آباد بوده است روش پژوهش حاضر ازنوع مطالعات توصیفی - همبستگی است جامعه اماری را کلیه دبیران زن و مرد مقطع دبیرستان 614 نفر اموزش وپرورش ناحیه 1 شهرستان خرم آباد درسال 1392-93 تشکیل دادند که باروش نمونه گیری خوشه ای - تصادفی تعداد 300نفر انتخاب شدند افراد مورد مطالعه بوسیله ابزارهای مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر 1976 و مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور 1987 ارزیابی شدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازشاخص های امارتوصیفی میانگین انحراف معیار و... و نمودارها و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که سبکهای دلبستگی ایمن و اجتنابی با سازگاری زناشویی رابطه معنی دار و سبک دلبستگی دوسوگرا رابطه معنی دارنشان نداده است تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داده که سبک دلبستگی ایمن به عنوان بهترین پیش بینی کننده سازگاری زناشویی بوده است یافته های این پژوهش نشان داد که زوجهای دارای دلبستگی های متفاوت دارای سازگاری زناشویی متفاوتی هستند و مشخص شد که سبک های ایمن و اجتنابی میتوانند موجب افزایش سازگاری زناشویی زوجین گردد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسي تنوع ژنتيکي گياه دارويي آويشن Thymus sp با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و مولکولي

جمعه 20 اسفند 1395
13:15
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تنوع ژنتيکي گياه دارويي آويشن Thymus sp با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و مولکولي دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تنوع ژنتيکي گياه دارويي آويشن Thymus sp با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و مولکولي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تنوع ژنتيکي گياه دارويي آويشن Thymus sp با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و مولکولي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تنوع ژنتيکي گياه دارويي آويشن Thymus sp با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و مولکولي :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: 3
چکیده:
آویشن Thymus sp. گیاهی است پر شاخه و دارای ساقه های چوبی با ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر، ساقه های گیاه پوشیده از کرک و بر گهای کوچک آن دارای ظاهر لوزی شکل و وضع متقابل بر روی ساقه، رنگ برگ های آن خاکستری روشن است و در آن غد ههای فراوان اسانس دیده م یشود. در این تحقیق نمونه آویشن با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه داد ههای مورفولوژیک به صورت طرح کاملا تصادفی نا متعادل با استفاده از نرم افزار SAS مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میان نمونه های مختلف آویشن از نظر تمام صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین در سطح احتمال 5% و به روش دانکن انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد از نظر صفات تعداد روز تا 2 ، 6 و 8 برگی شدن، اکسشن 9 و از نظر تعداد روز تا 4 برگی شدن، اکسشن 8، از نظر ارتفاع بوته، اکسشن 8، از نظر بزرگترین سطح تا جپوشش، اکسشن 4، از نظر کوچکترین سطح تاج پوشش، اکسشن 12 ، از نظر سطح تاج پوشش، اکسشن 4، از نظر تعداد ساقه در هر بوته، تعداد روز تا اولین آثار گلدهی و تعداد روز تا 50 % گلدهی، اکسشن 7، از نظر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی، اکسش ن 3 ، از نظر عملکرد تر و خشک، اکسشن 7 بیشترین مقادیر را دارا بودند همچنین به منظور بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر مولکولی رپید، از برگ های جوان آویشن DNA ژنومی استخراج و واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR با استفاده از 9 آغازگر RAPD بر روی DNA ژنومی توده های مورد مطالعه انجام گردید و 149 نوار باندی تولید نمود که 124 تا از باندها 83/22% چند شکلی نشان دادند. نوارهای باندی بر اساس وجود ( 1) یا عدم وجود باند ( 0) کد گذاری و ماتریس تشابه تود ه ها با استفاده از نر م افزار 32 Pop gen محاسبه شد و بر اساس آن تجزیه خوشه ای به روش UPGMA انجام و دندروگرام آن ترسیم گردید. در دندروگرام حاصل توده های مورد مطالعه در 2 گروه اصلی طبقه بندی شدند. بیشترین شباهت و کمترین فاصله ژنتیکی در نمونههای 5 و 3 در سطح 77 % و با فاصله ژنتیکی 0/2559 مشاهده شد و کمترین شباهت و بیشترین فاصله ژنتیکی در نمونههای 1 و 8 در سطح 50 % و با فاصله ژنتیکی 0/6931 نسبت به هم قرار داشتند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 15 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پیپر است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز
بستن تبلیغات [X]