مقاله بررسي برخي پارامترهاي تعيين کننده کيفيت آب در ذخاير مرزي آب شرب منطقه سيستان (چاه نيمه شماره

جمعه 20 اسفند 1395
13:28
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي برخي پارامترهاي تعيين کننده کيفيت آب در ذخاير مرزي آب شرب منطقه سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آنها با استانداردهاي موجود جهت پايش سلامت آب دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي برخي پارامترهاي تعيين کننده کيفيت آب در ذخاير مرزي آب شرب منطقه سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آنها با استانداردهاي موجود جهت پايش سلامت آب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي برخي پارامترهاي تعيين کننده کيفيت آب در ذخاير مرزي آب شرب منطقه سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آنها با استانداردهاي موجود جهت پايش سلامت آب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي برخي پارامترهاي تعيين کننده کيفيت آب در ذخاير مرزي آب شرب منطقه سيستان (چاه نيمه شماره يک) و مقايسه آنها با استانداردهاي موجود جهت پايش سلامت آب :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
تعداد صفحات: 11
چکیده:
در این مطالعه برخی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب چاه نیمه (سولفات، نیترات، منیزیم، آمونیاک، قلیائیت، کلسیم،کلرین و سختی) اندازه گیری شد و سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نمونه برداری جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی از 6 ایستگاه و در مجموع از 19 نقطه در سطح چاه نیمه انجام شد. در حین نمونه برداریpH و EC آب نیز اندازه گیری گردید. سپس در آزمایشگاه هر یک از فاکتورهای مورد نظر توسط دستگاه فتومتر 8000 اندازه گیری شدند . بر اساس نتایج به دست آمده غلظت سولفات بین 106 تا 124 میلی گرم بر لیتر، غلظت منیزیم بین 416 تا 600 میلی گرم برلیتر، غلظت آمونیاک در بین نقاط مختلف 0/02تا0/10میلی گرم برلیتر بین 0/52 تا0/93 میلی گرم برلیترقلیائیت بین 125 تا 215 میلی گرم بر لیتر، سختی بین 170 تا 225 میلی گرم بر لیتر، کلرین بین0/05تا0/19 میلی گرم بر لیتر، کلسیم بین 67 تا 94 میلی گرم بر لیتر، میزان ECبین 559/33 تا 604 میکروموس بر سانتی متر وpH بین8/45 تا8/79 متغیر بود. بر اساس مقایسه آماری هیچ یک از فاکتور های اندازه گیری شده در بین ایستگاه های مختلف تفاوت معنی داری را نشان ندادند. بر این اساس میزان این فاکتورها دارای پراکنش یکسانی بوده و از منابع نقطه ای منشأ نمی گیرند. هر یک از فاکتورهای اندازه گیری شده با استانداردهای موجود برای آب آشامیدنی مقایسه شدند. نتیجه این مقایسات حاکی ازآن بود که میزان هر یک از فاکتورهای سولفات، نیترات، آمونیاک، قلیائیت، کلسیم، کلر، سختیEC و pHنسبت به استاندارد تعیین شده برای آب آشامیدنی دارای مقدار پایین تری بودند. در عین حال مقدار منیزیم از حد مطلوب و حد مجازغلظت بیشتری داشت. بنابر یافته ای موجود فاکتورهای بررسی شده در آب چاه نیمه از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله Synthesis, characterization and catalytic performance of ionic liquid immobilized on ironدرco

جمعه 20 اسفند 1395
13:28
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Synthesis, characterization and catalytic performance of ionic liquid immobilized on ironدرcontaining MCMدر41 nanoparticles دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Synthesis, characterization and catalytic performance of ionic liquid immobilized on ironدرcontaining MCMدر41 nanoparticles کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Synthesis, characterization and catalytic performance of ionic liquid immobilized on ironدرcontaining MCMدر41 nanoparticles،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Synthesis, characterization and catalytic performance of ionic liquid immobilized on ironدرcontaining MCMدر41 nanoparticles :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات: 4
چکیده:

A novel ionic liquid functionalized iron-containing MCM-41 nanoparticles (IL@Fe-MCM-41 NPs) was prepared by anchoring a triazolium ionic liquid on the surface of Fe loaded MCM-41. The result samples were characterized by FT-IR, XRD, FE-SEM and N2 adsorption–desorption analysis.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسي مهمترين عامل تاثيرگذار بر حجم رواناب جاري در مسيرهاي خروج چوب در حوزه آبخير اسالم

جمعه 20 اسفند 1395
13:27
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي مهمترين عامل تاثيرگذار بر حجم رواناب جاري در مسيرهاي خروج چوب در حوزه آبخير اسالم دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي مهمترين عامل تاثيرگذار بر حجم رواناب جاري در مسيرهاي خروج چوب در حوزه آبخير اسالم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مهمترين عامل تاثيرگذار بر حجم رواناب جاري در مسيرهاي خروج چوب در حوزه آبخير اسالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي مهمترين عامل تاثيرگذار بر حجم رواناب جاري در مسيرهاي خروج چوب در حوزه آبخير اسالم :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

اثرات تخریبی عملیات بهرهبرداری شامل تخریب خاک، کوبیدگی، افزایش رواناب و فرسایش میباشد. این پژوهش باهدف بررسی شیب به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر حجم رواناب مسیرهای چوبکشی انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه پارسلهای 14 و 26 از سری 3 ناو (اسالم) بود. بدین منظور حجم رواناب در دو فاصله 50 و 75 متری بین انحرافدهندههای آب در 3 تکرار و 2 کلاسه شیب کمتر و بیشتر از 20 درصد بررسی شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین حجم رواناب در فاصله 75 متری بین انحرافدهندهها و در کلاسه شیب بالای 20 درصد و کمترین حجم رواناب در فاصله 25 متری بین انحرافدهندهها و در کلاسه شیب کمتر از 20 درصد رخ داد. علاوه بر این، بین حجم رواناب دو فاصله ذکر شده در کلاسه شیب بالای 20 درصد در دو رخداد بارندگی اختلاف معنیدار وجود داشت در حالیکه در کلاسه شیب کمتر از 20 درصد این اختلاف معنیدار نبود. به علاوه، اختلاف حجم رواناب دو کلاسه شیب نیز معنیدار بودP=0از اینرو، مدیریت مسیرهای چوبکشی به منظور کاهش خطرات زیستمحیطی (فرسایش، لغزش)، دست یافتن به بهرهبرداری پایدار و حفظ منابع طبیعی ضروری است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 24 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

طراحي و آناليز 6T SRAM با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور پشته همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحي

جمعه 20 اسفند 1395
13:26
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

طراحي و آناليز 6T SRAM با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور پشته همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحيه ديفيوژن مشترک در ميان هر word line و جفت معکوس کننده دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحي و آناليز 6T SRAM با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور پشته همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحيه ديفيوژن مشترک در ميان هر word line و جفت معکوس کننده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحي و آناليز 6T SRAM با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور پشته همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحيه ديفيوژن مشترک در ميان هر word line و جفت معکوس کننده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحي و آناليز 6T SRAM با استفاده از تکنيک قرار دادن ترانزيستور پشته همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحيه ديفيوژن مشترک در ميان هر word line و جفت معکوس کننده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي برق

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

تقاضا برای SRAM به دلیل تبدیل شدن آن به جزء اصلی بسیاری از تراشه ها و همچنین کارآرایی بالا در مدارات VLSI، در حال افزایش است و توان مصرفی تبدیل به جز اصلی طراحی تراشه ها شده است. در این مقاله به شبیه سازی و آنالیز سلول 6T SRAM با استفاده از تکنیک پشته کردن جهت کاهش توان مصرفی همزمان با به اشتراک گذاشتن ناحیه دیفیوژن مشترکی در میان هر word line و جفت معکوس کننده پرداخته ایم. معماری مورد نظر با استفاده از نرم افزار Micro wind و با تکنولوژی 0.25 m طراحی و شبیه سازی شده و توان مصرفی و تأخیر در آن مورد بررسی قرار گرفته است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

بررسي رابطه بين سبک هاي ارتباطي مديران با موفقيت در عملکرد بانک هاي خصوصي

جمعه 20 اسفند 1395
13:26
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي رابطه بين سبک هاي ارتباطي مديران با موفقيت در عملکرد بانک هاي خصوصي دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي ارتباطي مديران با موفقيت در عملکرد بانک هاي خصوصي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين سبک هاي ارتباطي مديران با موفقيت در عملکرد بانک هاي خصوصي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين سبک هاي ارتباطي مديران با موفقيت در عملکرد بانک هاي خصوصي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک های ارتباطی مدیران با موفقیت بانک های خصوصی استان کردستان می باشد. ارتباط برای هماهنگی فعالیتهای گروهی،اجرای وظایف رهبری ومدیریتی لازم است،بنابراین مدیرانی که مدیریت خود راباتوجه به مفاهیم ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش اعمال نمایند به وضوح ازموفقیت بیشتری برخوردار خواهند گردید . همچنبن در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل موثر بر ارتباطات،گروه های رسمی، و غیر رسمی، روش های بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی درسازمان حائز اهمیت است. از آنجا که این پژوهش به بررسی وضع موجود می پردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آنجایی که بررسی رابطه سبک های ارتباطی مدیران و موفقیت بانک های خصوصی استان کردستان و تأثیر سبک های ارتباطی مدیران و تسهیم دانش می پردازد، تحقیقی از نوع همبستگی می باشد. در واقع این تحقیق با روش توصیفی از نوع همبستگی صورت پذیرفته است ، چرا که با استفاده از تحلیل همبستگی و مدل معادلات ساختاری روابط همزمان بین متغیرها را آزمون و تبیین می نماید. با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین سبک های ارتباطی مدیران و موفقیت بانک های خصوصی استان کردستان ، پذیرفتهمی شود . و ضریب همبستگی آن برابر با 0/753 می باشد و می توان گفت کاهش یا افزایش هر کدام از دو متغیر باعث کاهش یا افزایش در دیگر متغیر می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 26 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله جلاي فضاهاي آموزشي و مدرسه با خلاقيت و نوآوري

جمعه 20 اسفند 1395
13:25
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله جلاي فضاهاي آموزشي و مدرسه با خلاقيت و نوآوري دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جلاي فضاهاي آموزشي و مدرسه با خلاقيت و نوآوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جلاي فضاهاي آموزشي و مدرسه با خلاقيت و نوآوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جلاي فضاهاي آموزشي و مدرسه با خلاقيت و نوآوري :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: 21

چکیده:

هدف از این پژوهش کاربردی با روش تحقیق موردی و زمینه ای، شناسایی آثار آموزشی و پرورشی وضعیت آموزشی 111 نفر هنرجویان سال سوم هنرستان های حرفه ای منطقه12 شهر تهران با دو پرسشنامه محقق ساخته 70 و 30 سؤالی با روایی تأیید شده توسط کارشناسان و پایایی ناشی از مطالعه جنبی بر 20 نفر از هنرجویان و با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 0975 و 0948 برای پرسشنامه 1 و2 بود. با کمک تحلیل عاملی استخراجی، روایی سازه دو پرسشنامه با استخراج 19 عامل اصلی برای وضعیت آموزشی و 6 عامل اصلی برای آثار پرورشی از نظر هنرجویان انجام شد. تحلیل پاسخ ها در سه رشته تحصیلی با آزمون ناپارامتری کروسکال والیس حاکی از معنی دار نبودن تفاوت بین میانگین امتیاز هنرجویان ازپرسشنامه شماره1 و شماره2 بود. آزمون ناپارامتری مان ویتنی تفاوت معنی دار بین نمرات دختران و پسران شرکت کننده در پژوهش برای هر دو پرسشنامه را با سطح اطمینان 99 درصد تأیید کرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسي و تفکيک کلونهاي صنوبر تبريزي (Populus nigra) شمال استان لرستان

جمعه 20 اسفند 1395
13:24
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي و تفکيک کلونهاي صنوبر تبريزي (Populus nigra) شمال استان لرستان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و تفکيک کلونهاي صنوبر تبريزي (Populus nigra) شمال استان لرستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و تفکيک کلونهاي صنوبر تبريزي (Populus nigra) شمال استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و تفکيک کلونهاي صنوبر تبريزي (Populus nigra) شمال استان لرستان :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: 14

چکیده:

صنوبرها به دلیل رشد سریع، امکان کشت انبوه، رویش بالای سالیانه و کوتاه بودن دوره بهرهبرداری گونههایی هستند که امروزه در نقاط مختلف ایران کشت میشوند، بنابراین تفکیک کلون های موفق صنوبر و مطالعه ویژگی های رویشی در مراحل اولیه رویش این گونه درختان باارزش که در حال حاضر سهم عمدهای از تولید چوب در صنایع کشور را به عهده دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است . به منظور بررسی اثرات صفات رویشی و مورفولوژیکی گونه بومی صنوبر بومی در مراحل اولیه رویش، قلمههای حاصل از جمعآوری در سه منطقه مختلف در شمال لرستان ( الشتر، خرمآباد و نورآباد ) در گلدان های پلاستیکی در خزانه کاشته شدند . در این تحقیق فاکتورهای طول برگ، پهنا برگ، نسبت طول به پهنا، ضریب شکل، محیط و مساحت برگ، طول دم برگ، تعداد برگ، قطر یقه، ارتفاع در دو مرحله اندازهگیری و ثبت شد . نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسات چندگانه دانکن نشان داد که فاکتورهای مورد مطالعه نهال ها ( به جز نسبت طول به پهنا و ضریب شکل برگ ) در مناطق سه گانه فوق در سطح اطمینانp<0/000) %99)اختلاف معنیداری با هم داشت و عوامل مورد مطالعه کارایی خوبی به عنوان نشان گر مورفولوژیک درتفکیک کلون های مناطق مختلف محیطی دارند که در این بین مشاهده شد که کلون نورآباد دارای عملکرد بهتری از دو منطقه دیگر است و برای تکثیر، کاشت، توسعه این گونه در مناطق فوق حائز اهمیت زیادی است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

مقاله مبدل آنالوگ به ديجيتال سرعت بالا و توان مصرفي کم در ساختار pipeline شده binaryدرsearch

جمعه 20 اسفند 1395
13:24
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مبدل آنالوگ به ديجيتال سرعت بالا و توان مصرفي کم در ساختار pipeline شده binaryدرsearch دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبدل آنالوگ به ديجيتال سرعت بالا و توان مصرفي کم در ساختار pipeline شده binaryدرsearch کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مبدل آنالوگ به ديجيتال سرعت بالا و توان مصرفي کم در ساختار pipeline شده binaryدرsearch،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مبدل آنالوگ به ديجيتال سرعت بالا و توان مصرفي کم در ساختار pipeline شده binaryدرsearch :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
در این مقاله یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC)5 بیت با ساختارpipelineشده binary-search در پروسه035 um CMOS ارائه شده است. بر اساس ساختار ارائه شده مبدل در 5 طبقه پیاده سازی شده است و هر طبقه شامل یک S/H میباشد. در این مبدل به منظور رسیدنبه سرعت بالا از مدارS/Hباساختارopen-loop استفاده شده است که توان مصرفی کم نیز دارد. مقایسهکننده طراحی شده جهت استفاده درطبقات این مبدل نیز به نحوی طراحی شده است که توان مصرفی کم و اثرkick back نویز ناچیز داشته باشد. بر اساس نتایج شبیهسازیهای انجام شده، مقدارSNDRبه دست آمده برای مبدل طراحی شده بیش از26dB برای ورودیهای تا رنج فرکانسی نایکوئیست در فرکانس نمونهبرداری 1GS/s میباشد. توان مصرفی مبدل با منبع تغذیه 33 ولت برابر 43mW است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

مقاله The impact of learner characteristics ; styles, strategies and motivation on development of l

جمعه 20 اسفند 1395
13:23
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله The impact of learner characteristics ; styles, strategies and motivation on development of language teaching on the side of applied linguistics دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The impact of learner characteristics ; styles, strategies and motivation on development of language teaching on the side of applied linguistics کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله The impact of learner characteristics ; styles, strategies and motivation on development of language teaching on the side of applied linguistics،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The impact of learner characteristics ; styles, strategies and motivation on development of language teaching on the side of applied linguistics :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: 1
چکیده:

This paper looks at the characteristics of the language learner as a factor of success in learning and focuses on three main factors : learning styles , learner strategies and motivation in order to increase the effectiveness of teaching and learning.It also calrifies different learning style preferences and different strategies applied by learners and how motivation can be promoted consciously by employing certain methods in order to be directed positively. Finally, the paper aims to show that considering some pedagogical issues based on suitable styles and strategies along with motivation can make the languge teaching course more productive and more enjoyable both for the teacher and the student


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

مقاله مطالعه اثر تيمارهاي هورموني و پرايمينگ بر کاهش فرسودگي بذر ذرت در استان خوزستان

جمعه 20 اسفند 1395
13:22
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه اثر تيمارهاي هورموني و پرايمينگ بر کاهش فرسودگي بذر ذرت در استان خوزستان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه اثر تيمارهاي هورموني و پرايمينگ بر کاهش فرسودگي بذر ذرت در استان خوزستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه اثر تيمارهاي هورموني و پرايمينگ بر کاهش فرسودگي بذر ذرت در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه اثر تيمارهاي هورموني و پرايمينگ بر کاهش فرسودگي بذر ذرت در استان خوزستان :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: 6

چکیده:

زوال بذر از پدیده های شایع در هنگام نگهداری بذور می باشد. هر چه شرایط نگهداری از نظر رطوبت و دما نامناسب تر باشد، شدت زوال یافتن بذرها بیشتر خواهد بود. در واقع زوال بذر باعث کاهش در کیفیت توده بذری از نظر خصوصیات جوانه زنی میشود. تیمار پرایمینگ بذر، بع عنوان تیماری موثر به منظور افزایش سرعت و یکنواختی جوانه زنی در مزرعه و ظهور گیاهان مقاوم، در بسیاری از گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اهمیت گیاه ذرت از دیدگاه کشاورزی، بررسی اثر تیمار پیری تسریع شده به منظور شیبه سازی فرایندهای زوال بذر و سپس استفاده از تیمار پرایمینگ به منظور جبران اثرات زوال بذر با استفاده از فیتوهورمون جیبرلین با غلظت های 50 و 100 و 200 و 400 و 800 ppm و همچنین نیترات پتاسیم با غلظت های 5 و 0 و 1 و 5 و 2 و 4 درصد در زمان های 8 و 12 و 24 در سال 1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش مدت زمان پیری تسریع شده، صفات جوانه زنی به شدت کاهش یافت. استفاده از 100 و یا 400 ppm جیبرلین به مدت 12 ساعت می تواند به طور معنی داری صفات جوانه زنی را رد بذور زوال یافته بهبود اما مطلوب تر استفاده از 100 ppm جیبرلین است زیرا غلظت کمتر به لحاظ میزان هورمون مصرف شده اقتصادی تر است. تیمار پرایمنیگ با KNO3 یا نیترات پتاسیم نیز غلظت 5 و 0 و 1 درصد نیترات پتاسیم به مدت 8 ساعت، بهترین تیمارهای پرایمینگ جهت جبران خسارت زوال بذر را در گیاه ذرت در نظر گرفته شدند. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت مانند کاتالاز، پراکسیداز و آسوربات پراکسید از نیز در اثر تیمارهای بهبود هورمونی و پرایمینگ تغییر نشان داد. نتایج نشان داد که هورمون جیبرلین بسیار بیشتر از KNO3 بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت موثر است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پیپر است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز
بستن تبلیغات [X]